.:MCKS-Mobil Cihaz Kayt Sistemi:.
 

Select language :                     

 
 
 

 
 

SORGULAMALAR

        IMEI Sorgulama
        IMEI-MSISDN Sorgulama
        Bireysel Başvuru Sorgulama
        İhbar Sorgulama
 
 

GENEL BİLGİLER VE MEVZUAT

        MCKS Hakkında
        Tanımlar
        Kanunlar
        Yönetmelikler
        Tebliğler
        Dış Ticaret Mevzuatı
        Gümrük Mevzuatı
 
 

KAYIT VE EŞLEŞTİRME İŞLEMLERİ

        Toplu İthalat
        Yurt Dışından Getirilen Cihazlar
        İthalatçı Eşleştirmeleri
        Geçici Süre İle Ülkede Bulunma
        Edevlet Üzerinden Cihaz Kayıt İşlemi
 
 

KAPATILAN CİHAZLAR

        Kaçak Cihazlar
        Kimlik Bilgisi Değiştirilmiş Cihazlar
        Kayıp/Çalıntı Cihazlar
 
 

.: GENEL BİLGİLER VE MEVZUAT :.

 » Dış Ticaret Mevzuatı :

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARININ İTHALAT
DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

TEBLİĞ NO: (2010/8)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) İthal edilecek telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğine uygun ve güvenli olması zorunludur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ürünlerden “kısa mesaj” hizmeti verebilme özelliğini haiz cihazların, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayımlanan Kısa Mesaj Hizmetlerinde Türkçe Karakter Kullanımına Dair Yönetmeliğe uygun olması zorunludur.

MADDE 2 - (1) 1 inci maddede belirtilen Yönetmelikler kapsamına giren ürünlerden ekli listede (Ek 1) sayılanlar, A.TR Belgesini haiz Avrupa Birliği üyesi ülkeler menşeli olanlar hariç olmak üzere, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak istenmesi halinde; ekli listede (Ek 2) sayılanlar ise Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak istenmesi halinde ithalat aşamasında ürün güvenliği denetimine tabi tutulur.

Denetim

MADDE 3 - (1) 1 inci maddede belirtilen Yönetmeliklere uygunluğun aranacağı söz konusu denetimler, Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıklarınca yapılır.

(2) Ekli listelerde (Ek 1 ve Ek 2) yer alan ürünlerin ithalatı için ithalatçı veya temsilcisi, başvuru formu (Ek 3) ve form ekinde sayılan belgelerle birlikte ekli listede (Ek 4) belirtilen yetkili Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığına başvurur.

MADDE 4 - (1) İthalat denetimleri, belge ve/veya işaret kontrolü ve/veya fiziki muayene şeklinde gerçekleştirilir, ürünün güvenliğinden veya mevzuatına uygunluğundan şüphe duyulması halinde ürün teste tabi tutulur. A.TR Belgesini haiz Avrupa Birliği üyesi ülkeler menşeli ekli listedeki (Ek 2) ürünlerde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun internet sayfasından, sadece ürünün Bildirim Formunu (Sınıf 2) haiz olup olmadığı kontrol edilir.

(2) Yapılan denetimlerde ürüne ilişkin mevzuata herhangi bir aykırılığın tespit edilmemesi halinde, ithalatçıya veya temsilcisine, gümrüklere ibraz edilmek üzere Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığının uygunluk yazısı verilir.

MADDE 5 - (1) Teknik düzenlemesine uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, yapılan denetimler sonucunda ürünün teknik mevzuatına aykırı ve/veya güvensiz olduğunun tespiti halinde keyfiyet, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığının red sebeplerini içeren uygunsuzluk yazısıyla firmaya ve ilgili gümrük idaresine bildirilir.

Numune ve şahsi eşyalar

MADDE 6 - (1) Bu Tebliğ şahsi eşya ve numunelere uygulanmaz.

a) Şahsi eşya; kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ticari amaçla ithal edilmediği anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ile ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü ifade eder.

b) Numune; belli bir tür ve nitelikteki eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o eşya için sipariş vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan madde, eşya veya örneği ifade eder.

Gümrük idarelerince yapılacak işlemler

MADDE 7 - (1) Gümrük idaresi, bu Tebliğin 6 ncı maddesinde sayılan numune ve şahsi eşyaların ithaline doğrudan izin verir.

(2) Gümrük idaresi, uygunluk yazısı veya kapsam dışı yazısı ibraz edilen ürünlerin ithaline izin verir, uygunsuzluk yazısı düzenlenen ürünlerin ithaline izin vermez.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 8 - (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği 1 inci maddede belirtilen Yönetmelik kapsamındaki bütün ürünlerin her halükârda söz konusu Yönetmeliğe uygun ve güvenli olmasından, 11/7/2001 tarih ve 24459 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerince sorumludur.

MADDE 9 - (1) Elektronik Kimlik Bilgisini haiz cihazların ithalatçısı, cihazların ithalatını müteakiben 15 gün içinde Gümrük Giriş Beyannamesi ile birlikte Elektronik Kimlik Bilgilerini (IMEI numaraları) elektronik ortamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna sunar.

Yetki

MADDE 10 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Diğer hususlar

MADDE 11 - (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 12 - (1) 31/12/2008 tarih ve 27097 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (2009/8) sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 07/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir.

Yürürlük

MADDE 13 - (1) Bu Tebliğ 01/01/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK 1-6

Dış Ticaret Müsteşarlığı internet sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

 

Yazdır

Üste Dön

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanlığı; - Mobil Cihaz Kayıt Sistemi - 2006-2016
Tüm hakları saklıdır.

Tasarm:Ali Osman GLCEMAL